Mobil Vactra Oil 2 - 20L balení

Oleje pro kluzné plochy » Mobil Vactra Oil 2

Cena:2990.00
Skladem


Popis

Číselná řada Mobil Vactra představuje oleje špičkové kvality navržené speciálně tak, aby v plném rozsahu splňovaly požadavky kladené moderními vysoce výkonnými obráběcími stroji. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitních základových olejů a výkonnostně vyvážené kombinace aditiv, které zajišťují nízké tření, vynikající antikorozní ochranu a odolnost vůči pěnění. Jedinečná progresivní kombinace aditiv přispívá k potlačení trhavého pohybu (stick-slipu) a zamezení chvění. To v mezích konstrukčních rychlostí umožňuje plynulý a stejnoměrný pohyb. Oleje číselné řady Mobil Vactra jsou optimalizovány tak, aby zajišťovaly mimořádnou odlučitelnost od chladících a řezných emulzí při současné minimalizaci korozivních účinků emulzí s vysokým pH na mazané plochy.
Kombinace základových olejů a aditiv byla pečlivě zvolena tak, aby chránila kluzná vedení a přitom umožňovala dobrou filtrovatelnost. Tato vlastnost je velmi důležitá, protože omezení průtoku nebo ucpání aplikační trysky zvyšuje trhavost pohybu, chvění a v konečném důsledku i opotřebení. Vynikající smáčivost a přilnavost zajišťují


Vlastnosti a výhody

Oleje číselné řady Mobil Vactra byly speciálně vyvinuty a navrženy tak, aby poskytovaly maximální ochranu stroje tím, že splňují nejpřísnější požadavky kladené na kluzná vedení a současně požadavky kladené ostatními mazanými součástmi obráběcích strojů. Vykazují vynikající mazací vlastnosti a únosnost a významně přispívají ke zkvalitnění výroby dílů. Jejich mimořádná oxidační a tepelná stabilita udržuje stroj čistější, oleje zajišťují požadovanou filtrovatelnost a snižují potřebu údržby. Číselná řada olejů Mobil Vactra nabízí vynikající odlučitelnost chladících a řezných emulzí a snižuje možné negativní účinky kontaminace, čímž zvyšuje provozuschopnost a výkonnost oleje i stroje.


VlastnostiVýhody
Nízké hodnoty tření Přispívá k eliminaci chvění a trhavého pohybu kluzných vedení Zlepšuje povrch a kvalitu obráběných dílů Přispívá ke snížení opotřebení
Mazací vlastnosti Přispívá ke snížení opotřebení a zajišťuje plynulost pohybu
Přilnavost Zabraňuje vymytí oleje z kritických povrchů Chrání povrchy před působením chladících a řezných emulzí
Odlučitelnost chladících a řezných emulzí Prodlužuje životnost a výkonnost oleje Prodlužuje životnost chladících a řezných emulzí
Oxidační a chemická stabilita Prodlužuje provozuschopnost oleje Udržuje kluzné povrchy a jiné mazané součásti čisté Přispívá ke snížení intervalů výměny filtrů
Ochrana proti rezivění a korozi Snižuje poškození kluzných ploch a tím potřebu související údržby Zvyšuje kvalitu vyráběných dílů a výrobní kapacitu
Filtrovatelnost Umožňuje odstranění brusného prachu, který by mohl poškodit povrch součástí nebo dílů Omezuje četnost výměny filtrů
Kompatibilita s různými kovy Je kompatibilní s železnými a neželeznými materiály

Použití

Produkty číselné řady Mobil Vactra Oil jsou doporučovány jako oleje pro mazání kluzných vedení i jako kapaliny pro hydraulické systémy obráběcích strojů. Tyto oleje jsou určeny k použití se všemi kombinacemi litinových, ocelových a nekovových materiálů kluzných vedení. Číselnou řadu Mobil Vactra Oil lze aplikovat ručně, maznicemi nebo zaplavením přímo z oběhového systému. Díky svým vysokotlakým vlastnostem jsou tyto oleje vhodné pro všechny typy převodů v obráběcích strojích. Neměly by se používat v oběhových systémech, kde průměrné teploty oleje překračují 66°C.

  • Mobil Vactra olej č. 2 je doporučován pro horizontální kluzná vedení u malých a středně velkých obráběcích strojů. U velkých strojů je rovněž vhodný, pokud je aplikován zaplavením z oběhového systému
  • Oleje číselné řady Mobil Vactra Oil je možné používat k mazání kuličkových vřeten, lineárních kluzných vedení, vřeteníků, závěrových šroubů, čelních a kuželových soukolí a lehce namáhaných šnekových převodů
  • Aplikace, kde znečištění chladící a řezné emulze klasickými ropnými oleji její zkracuje životnost

Klasifikace a specifikace

Mobil Vactra číselná řada má následující schválení:

  • BIJUR PT 37-1
  • Spec. P-47

Charakteristické vlastnosti

Viskozitní třída ISO Hustota při 15°C Viskozita cSt při 40°C Viskozita cSt při 100°C Viskozitní index Bod vzplanutí °C, Bod tuhnutí °C
68 0,883 67,78 8,6 96 228 -33

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.


Veškeré uvedené vlastnosti mají pouze informativní charakter.Vzhledem k neustále probíhajícímu výzkumu a vývoji může dojít ke změně uvedených vlastností.