Mobilith SHC 460 16Kg balení

Plastická maziva » Mobilith SHC 460

Cena:7680.00
Skladem


Popis

Plastická maziva řady Mobilith SHC jsou mimořádně vysoce kvalitní výrobky určené pro široké spektrum aplikací, pracujících v extrémních teplotách. Spojují v sobě jedinečné vlastnosti polyalfaolefinového (PAO) syntetického základového oleje s vlastnostmi vysoce kvalitního zpevňovadla na bázi lithného komplexu. Charakteristiky základového oleje a nízký součinitel tření (ve srovnání s ropnými oleji) poskytují vynikající čerpatelnost při nízkých teplotách a snižují pasivní odpory při startování a chodu. Tyto výrobky nabízejí významné energetické úspory a mohou snížit provozní teploty v namáhané ploše valivých ložisek. Zpevňovadlo s lithným komplexem přispívá k vynikající adhezi, strukturální stabilitě a odolnosti vůči působení vody. Plastická maziva mají vysokou úroveň chemické stability a jsou vyrobena s použitím speciální kombinace aditiv, která výborně chrání proti opotřebení, rezivění a korozi a zlepšují chod při nízkých teplotách. Maziva Mobilith SHC jsou k dispozici v sedmi třídách lišící se viskozitou základového oleje od ISO VG 100 do 1500 a konzistenčním stupněm NLGI od 2 do 00.
Řada plastických maziv Mobilith SHC se používá v nejrůznějších aplikacích a ve velkém rozsahu provozních teplot v závislosti na zvolené třídě. Nepoužívají se jen v četných průmyslových aplikacích, ale nacházejí významné uplatnění i v automobilové, lodní dopravě a v letectví.


Vlastnosti a výhody

Oleje a plastická maziva značky Mobil SHC jsou pro svou inovaci a mimořádnou výkonnost uznávány všude na světě. Tyto syntetické PAO výrobky s molekulární strukturou představují aplikaci moderní technologie s cílem poskytovat mimořádné výrobky. Klíčovou roli při vývoji maziva Mobilith SHC hraje úzká spolupráce s významnými výrobci, díky které je zaručeno, že vysoká výkonnost nabízených výrobků odpovídá potřebám stále se vyvíjejících a náročnějších průmyslových zařízení.
Spolupráce s výrobci zařízení přispívá k potvrzení výsledků vlastních laboratorních testů, které prokazují výjimečnou výkonnost maziv řady Mobilith SHC. K užitným vlastnostem patří delší životnost plastického maziva, lepší ochrana ložisek a jejich delší životnost, velký teplotní rozsah aplikace a možnost zvýšení mechanické účinnosti a snížení energetických ztrát.
Výrobky Mobilith SHC obsahují patentované syntetické základové oleje, které jsou charakterizovány vynikající tepelnou a oxidační stabilitou a umožňují vystavení maziva vysokým teplotám. Technologie použitého zpevňovadla s lithným komplexem a specifická aditiva vedou ke splnění požadavků ze strany moderních papírenských strojů. Mobilith SHC nabízí následující vlastnosti a výhody:

Vlastostnosti Výhody a možné přínosy
Mimořádná výkonnost při vysokých a nízkých teplotách Velký teplotní rozsah aplikací, výborná ochrana při vysokých teplotách, snížené pasivní odpory, snadná startovatelnost při nízkých teplotách
Vynikající ochrana proti opotřebení, rezivění a korozi Nižší náklady na prostoje a údržbu díky menšímu opotřebení, rezivění a korozi
Vynikající tepelná stabilita a oxidační odolnost Delší provozuschopnost, delší intervaly mazání a delší životnost ložisek
Nízký součinitel tření Možné zvýšení mechanické účinnosti snižuje spotřebu energie
Zahrnuje vysoce viskózní třídy s vysokým viskozitním indexem na základě bezparafínových základových olejů Vynikající ochrana pomaluběžných, vysoce namáhaných ložisek s dobrou výkonností používaných při nízkých teplotách
Mimořádná strukturální stabilita v přítomnosti vody Udržuje skvělou výkonnost plastického maziva v nepříznivém prostředí s přítomností vody
Nízká těkavost Pomáhá odolávat zvýšení viskozity při vysokých teplotách, maximálně prodlužuje intervaly mazání a životnost ložisek

Použití

Faktory, které je nutné při aplikaci zohlednit: I když jsou plastická maziva řady Mobilith SHC kompatibilní s většinou výrobků na bázi ropných olejů, jejich smísení může zhoršit výkonnost plně syntetického výrobku. V důsledku toho je doporučováno, aby se před přechodem na výrobky z řady Mobilith SHC systém důkladně vyčistil a tím se docílilo maximální výkonnosti a využití všech výhod.


Mobilith SHC 460 je plastické mazivo s konzistenčním stupněm NLGI 1,5 se syntetickým základem ISO VG 460. Jde o vysokotlaké plastické mazivo doporučované pro náročné průmyslové aplikace. Poskytuje mimořádnou ochranu vysoce zatížených ložisek při nízkých až mírných rychlostech a v aplikacích, kde rozhodujícím faktorem je odolnost vůči vodě. Mobilith SHC 460 prokazuje mimořádnou výkonnost v ocelárnách, papírnách a v lodních aplikacích. Doporučovaný rozsah provozních teplot se pohybuje od -40°C do 180°C.

  • Doporučovány hlavně pro rotační šroubové a lamelové vzduchové kompresory
  • Velmi účinné u šroubového typu kompresorů s chlazením vstřikovaným olejem
  • Zařízení pracující v náročných podmínkách
  • Vícestupňová zařízení, u kterých dlouhodobě dochází k nadměrné degradaci oleje v důsledku používání výrobků na bázi ropných olejů
  • Kompresorové systémy s kritickými převody a ložisky
  • Kompresory používané v pevně instalovaných a mobilních aplikacích

Charakteristické vlastnosti

Konzistenční stupeň NLGI Penetrace po prohnětení, 25 °C, ASTM D 217 Viskozita oleje, ASTM D 445 cSt při 40°C
1,5 305 460

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.


Veškeré uvedené vlastnosti mají pouze informativní charakter.Vzhledem k neustále probíhajícímu výzkumu a vývoji může dojít ke změně uvedených vlastností.